Reprywatyzacja Poznań

młot sędziowski leżący na książce

Twoja rodzina straciła majątek za Bugiem po zakończeniu II Wojny Światowej? Władze komunistyczne przejęły dwór lub pałac wraz z parkiem? Nie otrzymałeś żadnej rekompensaty? Odzyskaj odszkodowanie lub zabraną niezgodnie z prawem nieruchomość!

Nasza kancelaria reprywatyzacyjna w Poznaniu przeprowadziła wiele spraw zakończonych prawomocnymi decyzjami reprywatyzacyjnymi, skutkujących odzyskaniem nieruchomości ziemskich lub zasadzających wielomilionowe odszkodowania.

Kto może domagać się reprywatyzacji nieruchomości lub odszkodowania?

Każdy właściciel nieruchomości lub jego spadkobierca:

który utracił jakąkolwiek nieruchomość (grunty, budynki) położoną za Bugiem w wyniku zmiany granic RP po II Wojnie Światowej,

komu władze PRL zabrały majątek (dwór, pałac, fabrykę) na podstawie tzw. reformy rolnej lub przemysłowej,

niezależnie od wartości utraconego majątku,

bez względu na wcześniejsze próby jego odzyskania.

Udzielamy profesjonalnej porady prawnej i przedstawiamy najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania. Kancelaria pomaga w skompletowaniu dokumentacji archiwalnej, reprezentuje w postępowaniach administracyjnych oraz współpracuje z biegłymi rzeczoznawcami wyceniającymi nietypowe nieruchomości (mienie zabużańskie, dawne nieruchomości ziemskie). Prowadzimy także sprawy frankowe oraz procedujemy upadłość konsumencką – nasza kancelaria kredyty frankowe Poznań poddaje dogłębnej analizie i na tej podstawie kieruje sprawy do sądu.

Kancelaria reprywatyzacyjna Poznań – uzyskaj odszkodowanie zabużańskie

Prawo do odszkodowań za mienia zabużańskie mają Polacy przesiedlani przymusowo z Kresów Wschodnich po II wojnie światowej. Kresy Wschodnie znajdują się obecnie na terytorium Ukrainy, Litwy i Białorusi, a już w latach 40 XX wieku przesiedleńcy zaczęli dochodzić swoich praw. To wtedy zostały wypłacone pierwsze odszkodowania. Niemniej do czasów współczesnych odszkodowania zabużańskie otrzymała jedynie niewielka liczba osób spośród wszystkich uprawnionych.

Nasza kancelaria reprywatyzacyjna w Poznaniu prowadzi sprawy o odszkodowania zabużańskie. Sprawy dotyczą nieruchomości, które niegdyś należały do Rzeczypospolitej, a obecnie znajdują się poza granicami naszego kraju. Odszkodowania realizowane są w wysokości 20% wartości nieruchomości w formie świadczenia pieniężnego. Wnioskować o odszkodowanie mogą nie tylko dawni właściciele, ale także ich spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Od 2017 roku sprawami związanymi z odszkodowaniami zabużańskimi zajmuje się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z wojewodami. Dane osób uprawnionych do rekompensaty wpisywane są do rejestru centralnego, skąd trafiają do bazy Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

czarny młotek sędziowski

brązowy młotek na tle ksiąg

Reprywatyzacja, czyli jak uzyskać rekompensatę za mienie zabużańskie?

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania odszkodowania zabużańskiego jest uzyskanie pozytywnej opinii wojewody na podstawie analizy dostarczonych dokumentów. W tym celu właściciel, współwłaściciel lub spadkobierca składa wniosek o wydanie decyzji o realizację prawa do rekompensaty. Do wniosku musi zostać dołączony dokument potwierdzający własność – może to być urzędowy opis mienia, dokument z archiwów państwowych lub orzeczenie państwowego Urzędu Repatriacyjnego, a także oświadczenie notarialne złożone przez dwóch świadków zamieszkujących tereny w pobliżu nieruchomości. Dołączyć także należy dowody osobiste oraz dokumenty uprawniające do praw spadkowych.

 

Po wydaniu pozytywnej opinii wnioskodawca musi określić formę rekompensaty. Może to być świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Rekompensacyjnego lub zaliczka na poczet zakupu nowej nieruchomości od Skarbu Państwa albo przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Konieczne jest także dokonanie wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego w postaci operatu szacunkowego. Wycena mienia zabużańskiego obejmuje wartość rynkową nieruchomości z uwzględnieniem przeciętnych cen transakcyjnych za podobne nieruchomości znajdujące się w miejscowościach o analogicznej liczbie mieszkańców i charakterze administracyjnym. Bierze się pod uwagę także współczynniki definiujące różnice w poziomie rozwoju gospodarczego w okresie przed 1939 roku.

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach o reprywatyzację w Poznaniu – mamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie oraz wiele zakończonych spraw na koncie. Niejednokrotnie udawało nam się doprowadzać sprawy do szczęśliwego finału. Wart podkreślenia jest fakt, że sprawy reprywatyzacyjne toczą się w trybie postępowania administracyjnego i często trwają bardzo długo, ale cierpliwość w tym przypadku popłaca.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu >>