Kancelaria prawna Poznań - kredyt we frankach

pieniądze

Czujesz, że bank Cię oszukał? Masz dosyć spłat wysokich rat kredytowych? Odzyskaj z nami swoje pieniądze!

Specjalizujemy się w sporach frankowych. W kancelarii prawnej w Poznaniu każdy kredyt we frankach poddajemy dokładnej analizie – weryfikujemy zapisy umowy i na tej podstawie dobieramy najlepsze dla klienta rozwiązania. Z sukcesem przeprowadziliśmy wiele spraw sądowych zakończonych wyrokami unieważniającymi umowy kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich, zobowiązującymi banki do zwrotu pieniędzy.

Kto może unieważnić kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich?

Każdy konsument:

którego umowa zawiera nieuczciwe zapisy o przeliczeniu waluty z odniesieniem do franka szwajcarskiego,

bez względu na wysokość zaciągniętego kredytu,

niezależnie od tego, w którym roku umowa została zawarta,

niezależnie czy nadal spłaca kredyt, czy też umowa została zakończona,

bez względu na zapisy umowne / oświadczenia klienta banku o znajomości ryzyka walutowego.

Dokonujemy profesjonalnej analizy prawnej umowy kredytowej i przedstawiamy najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązania. Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach sądowych z bankami, oferując jednocześnie rozsądne warunki finansowe honorarium.

Nasza kancelaria weryfikuje kredyty frankowe pod kątem klauzul niedozwolonych, które mogą zostać uznanie przez sąd za abuzywne. Są to postanowienia umowne zawarte we wzorcach, które kształtują prawa i obowiązki konsumentów w sposób niezgodny z prawem. Na podstawie przeprowadzonej analizy definiujemy podstawy prawne do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu i kierujemy sprawę do sądu. Reprezentujemy frankowiczów przed sądami wszystkich instancji i dochodzimy zwrotu niesłusznie naliczonych rat. Wielu naszych klientów po zakończonych sprawach frankowych ma zmniejszone raty kredytu, które zostały uniezależnione od kursu franka, dzięki czemu pozostałe do zapłaty zobowiązanie staje się mniejsze.

Odfrankowienie kredytu oznacza przewalutowanie – kredyt frankowy zostaje przekształcony w kredyt złotówkowy. Wówczas bank ma obowiązek zwrócić nadpłacone raty, a pozostałe zobowiązanie zostaje ponownie przeliczone i zmniejsza się wysokość zadłużenia. Dzieje się tak dlatego, że klauzule indeksacyjne, czyli przeliczenia zostają uznane za nieważne już w momencie zawarcia umowy kredytowej.

Unieważnienie kredytu frankowego w praktyce oznacza stwierdzenie, że umowa nie obowiązywała już w momencie jej zawarcia, co wiąże się z unieważnieniem skutków prawnych. Wówczas kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu kapitału, czyli pożyczonej kwoty w złotówkach bez odsetek i innych opłat, a bank zwraca frankowiczowi pobrane przez niego wpłaty. W zależności od sytuacji bank zwraca kredytobiorcy nadpłatę lub frankowicz musi uiścić powstałą różnicę na poczet banku.

 

obca waluta

ikona domu

Dlaczego warto podjąć walkę o odfrankowienie kredytu?

Kredyty frankowe zawierają zapisy sprzeczne z obowiązującym prawem – banki samodzielnie ustalają kurs franka szwajcarskiego i sztucznie zawyżają koszty kredytów, przy czym odpowiedzialność za ryzyko walutowe spoczywa wyłącznie na kredytobiorcach. Jako prawnicy pomagamy frankowiczom dobrać odpowiednią strategię działania – w zależności od konkretnej umowy frankowej. Uwalniamy kredyty od ryzyka wahań kursowych franka szwajcarskiego, przy czym oprocentowanie oparte na wskaźniku LIBOR pozostaje niezmienione, co jest korzystnym dla kredytobiorcy rozwiązaniem.

Odfrankowienie w praktyce oznacza usunięcie klauzul indeksacyjnych, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie nadpłaconych rat, a ponieważ saldo nie jest zależne od kursu CHF, to ulega zmniejszeniu. Często stosowanym narzędziem w sprawach frankowych jest upadłość konsumencka Poznań – w tym przypadku jednak klient musi spełnić określone w przepisach warunki.

 

Podważenie klauzul indeksacyjnych jest możliwe w umowach o kredyt indeksowany, czyli taki, w którym kapitał wypłacany jest w złotówkach i waloryzowany do kursu franka. Co ważne, kwota kapitału przeliczana jest po kursie kupna CHF według tabeli stosowanej przez bank, a zatem kwoty rat mogą być sztucznie zawyżane. Różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży franka określana jest pojęciem Spread – banki stosując tabele kursów kupna i sprzedaży pobierają różnicę, co jest działaniem sprzecznym z prawem. W sprawach frankowych Spread traktowany jest jako nadpłata i bank otrzymuje żądania zwrotu niesłusznie naliczonej opłaty. Klauzule indeksacyjne wpisane są do katalogu klauzul abuzywnych.

 

Kiedy warto unieważnić kredyt frankowy?

Wynikiem wyeliminowania klauzul indeksacyjnych z umów kredytowych może być także unieważnienie umowy frankowej. Wówczas wysuwane są do banku żądania o zwrot wszystkich dotychczas wpłaconych kwot. Wart zaznaczenia jest fakt, że można żądać zwrotu rat do 10 lat wstecz, a zatem czas działa na niekorzyść. Frankowicze zgłaszający się do naszej kancelarii w Poznaniu często decydują się na wniesienie sprawy do sądu z żądaniem unieważnienia umowy frankowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd nie ma uprawnień do zastępowania klauzul indeksacyjnych innymi zapisami, na przykład odwołującymi się do kursu NBP, dlatego umowa może zostać uznana za nieważną. Abuzywnej klauzuli nie da się wykonać, a więc cofnięte zostają skutki prawne. Co ciekawe roszczenia banków przedawniają się po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy. W praktyce oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której bank zostaje zobowiązany do zwrotu rat i jednocześnie nie będzie mógł żądać pieniędzy od kredytobiorcy ze względu na fakt przedawnienia roszczeń.

Skutkiem unieważnienia umowy o kredyt frankowy jest odzyskanie zdolności kredytowej przez kredytobiorcę i usunięcie wpisu z hipoteki. Ponadto jeśli kredytobiorca zapłacił bankowi kwotę przekraczającą wysokość kapitału, to otrzymuje zwrot nadpłaty. Najważniejszą konsekwencją unieważnienia kredytu frankowego jest powrót świadczeń finansowych do stanu przed wypłatą kredytu. Warto wiedzieć, że świadczenia banku i frankowicza traktowane są osobno, a zatem bank może wystąpić o zwrot kwoty kredytu po zakończeniu sprawy frankowej i może żądać jedynie sumy z dnia wypłaty – bez odsetek, marży i prowizji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu >>