Rekompensata za odebrane za Bugiem majątki - jak uzyskać?

W wyniku zmian granic państwowych po II wojnie światowej wiele osób utraciło swoje majątki, które zostały przejęte przez władze Polski Ludowej. W szczególności dotyczy to terenów dawnych Kresów Wschodnich, które obecnie znajdują się na terytorium Ukrainy, Białorusi i Litwy. Osoby, które straciły swoje mienie, mają prawo ubiegać się o rekompensatę. 

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o rekompensatę jest zgromadzenie wszelkiej dostępnej dokumentacji dotyczącej utraconego mienia. Należy do niej zaliczyć między innymi akty notarialne, umowy sprzedaży, dzierżawy czy spadku oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające prawo własności. Ważne jest również zebranie dokumentów dotyczących wartości nieruchomości i jej stanu technicznego przed przejęciem przez władze państwowe.

W przypadku braku oryginalnych dokumentów warto poszukać ich kopii w archiwach państwowych lub zwrócić się o pomoc do specjalistycznych biur genealogicznych. Warto również poprosić o wsparcie rodziny i znajomych, którzy mogą posiadać dodatkowe informacje na temat utraconego majątku.

 

Wnioski o rekompensatę

Następnym etapem jest złożenie wniosku o rekompensatę. W Polsce odpowiedzialnym za rozpatrywanie takich spraw jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem pełnomocnika z naszej kancelarii reprywatyzacyjnej w Poznaniu. Warto zaznaczyć, że wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje na temat utraconego majątku oraz dołączoną dokumentację potwierdzającą prawo własności.

Po złożeniu wniosku KOWR przeprowadza postępowanie administracyjne w celu ustalenia, czy dana osoba ma prawo do rekompensaty. Proces ten może trwać kilka miesięcy i obejmuje między innymi weryfikację zgromadzonej dokumentacji oraz badanie stanu faktycznego przed przejęciem majątku przez władze państwowe.

 

Rekompensata

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku KOWR wydaje decyzję przyznającą rekompensatę. W przypadku nieruchomości rolnej rekompensata może być wypłacona w formie przyznania prawa do dzierżawy gruntu o równoważnej wartości na terytorium Polski. Natomiast w przypadku nieruchomości niezwiązanych z rolnictwem rekompensata może przyjąć formę finansową.