W jaki sposób można odzyskać odebrane w czasach PRL-u majątki?

Przejęcie majątku prywatnego przez władze komunistyczne w Polsce po II wojnie światowej dotknęło wielu obywateli. Dla osób, których rodziny utraciły swoje dobra, odzyskanie ich może być sprawą nie tylko materialną, ale również moralną i prestiżową. Proces ten jest jednak złożony i czasochłonny, a sukces nie zawsze jest gwarantowany. 

 

Podstawy prawne

Przepisy regulujące tę kwestię znajdują się głównie w ustawie z dnia 25 czerwca 2004 r. o ustaleniu prawa własności nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 139, poz. 1467). Ustawa ta przewiduje możliwość wystąpienia z roszczeniem o zwrot nieruchomości na rzecz osób (lub ich spadkobierców) pozbawionych własności na skutek decyzji wydanej przez władze państwowe, które działały na podstawie przepisów prawa obowiązującego w czasie PRL.

 

Warunki stawiane roszczeniom

W celu odzyskania majątku należy spełnić określone warunki, które są związane z historyczną utratą własności oraz jej obecnym stanem. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o zwrot musi wykazać, że pozbawienie majątku nastąpiło na skutek decyzji organów państwowych opartych na przepisach prawnych z okresu PRL. Ponadto nieruchomość musi być nadal istniejąca i nie może być przedmiotem innych praw i roszczeń osób trzecich, np. najemców czy obecnego zarządu.

 

Sprawa może ulec przedawnieniu

Ważnym elementem do uwzględnienia jest fakt, że roszczenia o nieruchomości odebrane w czasach PRL mogą ulec przedawnieniu. W myśl przepisów prawa cywilnego, przedawnienie roszczeń wynosi 20 lat od dnia, w którym osoba uprawniona dowiedziała się lub powinna była się dowiedzieć o swoim prawie do żądania zwrotu nieruchomości. W przypadku spadkobierców to ich spadkodawca musiał być świadomy tego prawa.

 

Etap sądowy i postępowanie administracyjne

Proces odzyskiwania majątku może obejmować dwa etapy – postępowanie administracyjne oraz sądowe, a nasza kancelaria reprywatyzacyjna w Poznaniu zajmuje się prowadzeniem takich spraw. W pierwszej kolejności osoba ubiegająca się o zwrot powinna złożyć wniosek do właściwego organu administracji państwowej (np. starosty), który oceni zasadność roszczenia i może wydać decyzję o uznaniu prawa własności. Jeżeli decyzja będzie negatywna, istnieje możliwość odwołania się na drogę sądową.