Upadłość konsumencka - kiedy ogłosić?

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która pozwala osobom fizycznym, niemającym statusu przedsiębiorcy, na oddłużenie się i uzyskanie szansy na rozpoczęcie nowego życia bez długów. Upadłość konsumencka uregulowana jest przepisami Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.

 

Kiedy warto rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Podstawowym warunkiem ubiegania się o upadłość konsumencką jest niewypłacalność, czyli sytuacja, w której osoba fizyczna nie jest w stanie spłacić swoich należności na bieżąco lub opóźnienie w spłacie wynosi co najmniej trzy miesiące. Warto zwrócić uwagę, że niewypłacalność musi być trwała, a nie tylko przejściowa.

Decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej warto jednak podjąć, gdy próby negocjacji z wierzycielami nie przynoszą rezultatów, a długi zagrażają stabilności finansowej i życiowej. Przykładami sytuacji, w których warto zastanowić się nad upadłością konsumencką, mogą być:

  • zawieszenie lub utrata źródła dochodu;
  • nagromadzenie długów (np. wynikających z kredytów bankowych, chwilówek czy zaległości podatkowych);
  • niewypłacalność spowodowana sytuacją losową (choroby, awarie, klęski żywiołowe).

 

Jak przebiega proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest procesem sądowym, który wymaga wniesienia odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Prowadzimy sprawy o upadłość konsumencką w Poznaniu i pomagamy w sporządzaniu dokumentów. Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe dłużnika, spis jego majątku oraz wykaz wierzycieli.

Sąd rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu następuje wyznaczenie syndyka, który nadzoruje proces oddłużenia. Dłużnik musi współpracować z syndykiem, przedstawiać mu wszelkie dokumenty i informacje dotyczące swojej sytuacji finansowej.

Proces upadłości konsumenckiej może trwać nawet kilka lat, a dłużnik ma obowiązek spłacenia przynajmniej części swoich zobowiązań. W przypadku niemożności ich spłaty można ubiegać się o umorzenie pozostałej części długów.