Gdzie zweryfikować umowę kredytu frankowego?

Umowa o kredyt frankowy może zawierać klauzule abuzywne, które stanowią podstawę do wysunięcia roszczeń do banku o unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu. Klauzule niedozwolone uznawane są za sprzeczne z obowiązującym prawem, dlatego możliwe jest cofnięcie skutków prawnych, jakie wywołały. Aby jednak się tak stało, konieczna jest rzetelna analiza umowy kredytowej i obranie odpowiedniej strategii działania.

 

Zasadniczo praktycznie każda umowa frankowa zawiera formuły uznawane za niedozwolone, co pozwala wystąpić z roszczeniem wobec banku. Nasza kancelaria prawna Poznań kredyt we frankach dokładnie analizuje pod kątem występowania klauzul abuzywnych. Za niedozwolone uważane są zapisy mówiące o uprawnieniach banku do jednostronnego i dowolnego ustalania kursu franka, od którego zależna jest wysokość raty. Banki całym ryzykiem związanym z wahaniem kursu waluty obciążyły kredytobiorców, a tak szerokie uprawnienia w kształtowaniu kursów uznawane były już wielokrotnie przez sądy za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Na tej podstawie można mówić o nieważności umowy kredytowej.

 

Kiedy frankowicz może pozwać bank?

Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Samo ustalenie klauzul abuzywnych jest jednak niewystarczające, ale stanowi solidną postawę do sformułowania pozwu sądowego. Na podstawie zapisów umowy prawnik przygotowuje argumentację i uzasadnienie roszczeń, które zostają przedstawione w czasie procesu. Treść umów frankowych nie zawsze jest taka sama i wiele zależy od obowiązujących w danym banku procedur, dlatego do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie i każdorazowo przygotowujemy rzetelną analizę.