Jakie kroki prawne można podjąć, aby unieważnić kredyt we frankach?

Proces unieważnienia kredytu we frankach jest wieloetapowy i zależny od zapisów zwartych w umowie kredytowej. Pierwszym krokiem jest analiza umowy pod kątem występowania klauzul niedozwolonych, które stanowią podstawę do sformułowania roszczeń wobec banku i wniesienia pozwu sądowego. Postępowanie sądowe poprzedza złożenie reklamacji, do której bank musi się ustosunkować.

 

W treści pozwu sądowego musi zostać zawarta argumentacja uzasadniająca wysuwane roszczenia. Głównym postulatem jest unieważnienie kredytu, a ewentualnym odfrankowienie, choć wiele zależy od oczekiwań kredytobiorcy. Po wpłynięciu pozwu sąd weryfikuje dokument pod względem formalnym i przesyła kopię do pozwanego banku, który musi udzielić odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Następnie pełnomocnik kredytobiorcy ustosunkowuje się do argumentacji banku, która nierzadko liczy kilkaset stron. Kolejny krok to postępowanie dowodowe oraz rozprawa sądowa.

 

Wyroki w sprawach frankowych

Sprawy sądowe dotyczące frankowiczów na ogół kończą się unieważnieniem umowy. Nasza kancelaria w Poznaniu kredyt we frankach może unieważnić umowę już w sądzie I instancji, a jeśli banki nie godzą się na niekorzystne dla nich rozstrzygnięcia, to wszczynane jest postępowanie apelacyjne przed sądem II instancji. Zwykle jest to jedna rozprawa, po której następuje ogłoszenie prawomocnego wyroku.

Wyrok sądowy jest podstawą do dokonania rozliczeń z bankiem. Po unieważnieniu umowy cofane są jej skutki prawne, a więc strony muszą zwrócić sobie nawzajem należne świadczenia – bank zwraca spłacony kapitał i część odsetkową a kredytobiorca nominalną kwotę kredytu. Możliwe jest także odfrankowienie kredytu – wówczas kredyt przeliczany jest w złotówkach, a kredytobiorca kontynuuje spłatę zadłużenia na korzystniejszych warunkach.